Cynllun Cartrefi Cynnes

Penodwyd Arbed am Byth gan Lywodraeth Cymru i drefnu gosod mesurau effeithlonrwydd ynni, fel gwres canolog neu inswleiddio mewn cartrefi ledled Cymru fel rhan o gynllun Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru.

Mae cynllun Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru yn darparu systemau inswleiddio a gwresogi effeithlon i gartrefi cartrefi sy'n cael trafferth gyda chost biliau ynni uchel, gan wneud cartrefi yn gynhesach, yn fwy cyfforddus ac yn fwy fforddiadwy i'w cynhesu.

Ariennir Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru (Arbed) gan Lywodraeth Cymru a'i reoli gan Arbed am Byth. Nod y cynllun yw gosod mesurau effeithlonrwydd ynni priodol mewn eiddo ledled Cymru, i helpu pobl sy'n ei chael hi'n anodd gwresogi eu cartref yn effeithiol. Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a'n partneriaid yw'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni i sefydlu ardaloedd yng Nghymru a fyddai'n elwa fwyaf o'r cynllun.

Cam 1*

Cymhwyster

Os ydych chi'n byw mewn ardal gymwys, mae angen arolwg cymhwysedd o'ch eiddo cyn y gallwn gynnig cymorth. Os ydych chi'n byw mewn ardal berthnasol, bydd gennym ni.

Dod yn fuan

Cam 2

Dichonoldeb

Ar ôl i ni dderbyn yr holl waith papur gofynnol, bydd arolwg technegol yn cael ei archebu gyda gosodwr penodedig.Cam 3

Boddhad

Ar ôl i'r holl fesurau gael eu gosod, bydd Arbed am Byth yn trefnu ymweld â'ch eiddo i wirio eich bod yn hapus gyda'r mesurau newydd a chwblhau archwiliad ansawdd terfynol.

*Mae angen eich caniatâd arnom cyn y gellir gwneud unrhyw waith. Unwaith y bydd asesiad o'ch eiddo wedi'i gwblhau a'n bod wedi cadarnhau eich bod yn gymwys i gael cymorth, byddwn yn anfon llythyr cynnig a ffurflen ganiatâd yn amlinellu'r mesurau effeithlonrwydd ynni y gallwn eu darparu o dan y cynllun. Os ydych yn cymeradwyo'r cynnig ac yn dymuno symud ymlaen gyda'r cais, mae angen i'r ffurflenni hyn gael eu llofnodi a'u dychwelyd atom cyn pen 10 diwrnod gwaith.

Follow @am_arbed Trydar gan Arbed Am Byth