CYSYLLTWCH Â NI

HAFAN

EIN GWASANAETHAU

Y TÎM

Croeso…

Mae Llywodraeth Cymru wedi penodi Arbed am Byth i drefnu'r gwaith o osod mesurau effeithlonrwydd ynni, megis gwres canolog neu inswleiddio mewn cartrefi ledled Cymru fel rhan o gynllun Arbed Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru.

Ariennir cynllun Arbed Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Nod y cynllun yw helpu i ddileu tlodi tanwydd drwy nodi a gosod mesurau effeithlonrwydd ynni, lle y bo’n briodol, mewn cartrefi yn yr ardaloedd hynny lle mae tlodi tanwydd difrifol ledled Cymru. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yn

www.gov.wales/arbed

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi penodi Arbed am Byth i weithio gydag Awdurdodau Lleol ledled Cymru er mwyn nodi ardaloedd o'r fath a chynnig cynlluniau sy’n seiliedig ar ardaloedd a fydd yn mynd i'r afael â thlodi tanwydd.

Mae cynllun Arbed Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru yn darparu amrywiaeth o fesurau effeithlonrwydd ynni, gan gynnwys inswleiddio, systemau gwresogi effeithlon a mwy, i gartrefi sy'n ei chael hi’n anodd talu biliau ynni uchel, gan wneud cartrefi'n gynhesach, yn fwy cyfforddus ac yn fwy fforddiadwy i’w gwresogi. Bydd y mesurau a gaiff eu gosod yn dibynnu ar argymhellion asesydd ynni cymwysedig ac annibynnol yn dilyn Asesiad Tŷ Cyfan o bob eiddo.

SUT MAE’R CYNLLUN YN GWEITHIO

 Cam 1. *

Os ydych yn byw mewn ardal gymwys, bydd angen cynnal arolwg o ba mor gymwys yw eich eiddo cyn y gallwn gynnig unrhyw gymorth. Os ydych yn byw mewn ardal berthnasol, byddwn yn cysylltu â chi. Diben yr arolwg hwn yw:

  • Asesu perfformiad ynni eich eiddo
  • Cadarnhau eich bod yn gymwys i gael cymorth o dan y cynllun
  • Trafod pa fesurau y gallwn eu cynnig i chi

 

 

Cam 2.

Ar ôl i ni gael yr holl waith papur sydd ei angen, caiff arolwg technegol ei drefnu gyda gosodwr penodedig. Bydd arolwg technegol yn cynnwys cerdded o amgylch yr eiddo gan ystyried yr addasrwydd technegol a’r gwaith paratoi sydd ei angen.

Os bydd pawb yn fodlon ar ganlyniad yr arolwg, caiff dyddiad gosod ei drefnu gyda'r gosodwr.

Cam 3.

Ar ôl i'r holl fesurau gael eu gosod, bydd Arbed am Byth yn trefnu ymweld â'ch eiddo er mwyn cadarnhau eich bod yn hapus gyda'r mesurau newydd a chynnal archwilad terfynol o ansawdd y gwaith.

*Mae angen eich caniatâd arnom cyn y gallwn wneud unrhyw waith. Ar ôl cwblhau asesiad o’ch eiddo a chadarnhau eich bod yn gymwys i gael cymorth, byddwn yn anfon llythyr cynnig a ffurflen ganiatâd atoch yn amlinellu’r mesurau effeithlonrwydd ynni y gallwn eu darparu o dan y cynllun. Os byddwch yn hapus gyda’r cynnig ac am fwrw ymlaen â’r cais, bydd angen i chi lofnodi a dychwelyd y ffurflenni hyn atom o fewn 10 diwrnod gwaith.

Nod Arbed am Byth yw sicrhau bod y gymuned ar ei hennill drwy gydol cylch oes y contract ac mae’n ymrwymedig i gefnogi a gweithio gydag is-gontractwyr medrus iawn o gymunedau ledled Cymru sy’n gallu darparu gwasanaeth gwirioneddol leol.


Bydd cymunedau lleol yn chwarae rôl hollbwysig o ran cefnogi’r cynlluniau a chael budd ohonynt, a bydd y buddsoddiad adfywio sydd wedi’i dargedu yn helpu i greu swyddi lleol, gwella sgiliau a chyflogadwyedd, a chreu amgylchedd a fydd yn galluogi busnesau i dyfu a ffynnu.

Bydd tîm y prosiect yn sicrhau ein bod yn meithrin cysylltiadau sy’n darparu gwerth ychwanegol amlwg i ddeiliaid tai yng Nghymru.


Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â Thimau Contract, Awdurdodau Lleol, BBaChau, y Trydydd Sector, darparwyr hyfforddiant a chymunedau lleol eu hunain er mwyn nodi cyfleoedd allweddol ar gyfer budd cymunedol a sicrhau y caiff y buddiannau y cytunwyd arnynt eu cyflawni.


Nod ein dull gweithredu yw sicrhau ein bod yn cydweithio’n llwyr â BBaChau, cymunedau lleol, awdurdodau lleol a sefydliadau trydydd sector ledled Cymru. Bydd ein gweithrediadau yn cael eu hymgorffori yn y cymunedau hyn.

 

© 2018 Arbed am Byth  I  Rhif cwmni 11360934