Ein gwasanaethau

Mae Arbed am Byth yn ymfalchïo yn ein gwaith o sicrhau bod y cwsmer wrth wraidd popeth a wnawn, ac rydym yn ceisio darparu gwasanaeth rhagorol i bob cwsmer yn unol â’n gwerthoedd.

Ar ôl derbyn atgyfeiriadau at y cynllun, bydd Arbed am Byth yn rheoli taith gyfan y cwsmer o’r atgyfeiriad hyd at y gwaith gosod ac archwilio.

Rydym yn deall bod angen cymorth ychwanegol ar ein cwsmeriaid yn aml – mae ein gwasanaeth wedi’i gynllunio’n benodol i ddarparu hynny lle bynnag y bo’n bosibl.

 

 

Rhestr o'n gwasanaethau:

Yr hyn a wnawn

Gan weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, mae Arbed am Byth yn sicrhau bod cartrefi ledled Cymru yn gynnes, gan drawsnewid cymunedau a newid bywydau’r rhai sydd â’r angen fwyaf.

Sut rydym yn gwneud hynny

Fel tîm, rydym yn darparu ein gwasanaeth yn ddiogel gan sicrhau ansawdd ac ennyn ymddiriedaeth.  Rydym yn ysbrydoli ac yn ysgogi ein pobl i ddarparu profiad cwsmeriaid o’r radd flaenaf drwy sicrhau arloesedd a gofal ym mhopeth a wnawn.

Mae Arbed am Byth yn credu’n gryf mewn gwella bywydau pobl yng Nghymru drwy leihau tlodi tanwydd a chreu cartrefi cynhesach, mwy effeithlon o ran ynni. Mae cael gweithio drosoch yn destun balchder a bydd ein gwasanaeth yn seiliedig ar gyngor gonest a chamau gweithredu rhagweithiol.  Mae’r gymuned wrth wraidd popeth a wnawn, a budd i’r gymuned sy’n ein hysgogi. Mae gennym wreiddiau lleol ac rydym yn ymrwymedig i alluogi newid o fewn y gymuned leol.

Ein Gwerthoedd

Brwdfrydedd

Cadw addewidion

Gofal

Rydym yn awyddus i wneud gwahaniaeth. Gallwch ddisgwyl gwasanaeth cyfeillgar, cymwynasgar a gwybodus gan bob un o’n staff. Byddwn yn gweithredu'n gadarn, gan wrando’n astud a chwilio am ffyrdd o wella ein gwasanaeth drwy'r amser.

Gallwch ddisgwyl gonestrwydd, a gwaith a gyflawnir ar amser ac i safon uchel. Mae pob aelod o'n tîm yn cymryd cyfrifoldeb personol am y tasgau sy'n gysylltiedig â'i rôl. Rydym i gyd yn cydnabod ein bod yn rhannu cyfrifoldeb am sicrhau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol.

Ni fyddwn byth yn peryglu eich rhoi mewn perygl. Eich diogelwch yw ein prif flaenoriaeth. Gallwch ddisgwyl gwasanaeth cyson a moesegol gan ein staff sydd wedi'u hyfforddi'n dda. Mae cenhadaeth, gweledigaeth a gwerthoedd ein cwmni yn darparu'r fframwaith ar gyfer y ffordd rydym yn dewis gweithredu.

Cydweithio

Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a sefydliadau cymunedol i fanteisio i'r eithaf ar werth gwybodaeth, cydberthnasau a sgiliau lleol.

Cyfrifoldeb

Byddwn yn sicrhau eich bod yn gwybod beth i'w ddisgwyl bob cam o’r ffordd. Byddwn yn ymddiheuro am gamgymeriadau ac yn eu cywiro, ac yn defnyddio eich adborth i wella'r ffordd rydym yn gwneud pethau.

Ein Partneriaeth

Everwarm

Cwmni gwasanaethau ynni annibynnol mwyaf yr Alban yw Everwarm. Rydym yn cyflogi mwy na 320 o bobl ac rydym wedi gweithio mewn partneriaeth ag 21 o gynghorau a 40 o gymdeithasau tai. Mae’r rhan fwyaf o’n prosiectau wedi’u cynllunio er budd cymunedau a’r bobl sydd fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas, gan sicrhau eu bod yn cael gafael ar wres mwy fforddiadwy a’u helpu allan o dlodi tanwydd.

Rydym yn cynnig atebion domestig ac annomestig – gan gynnwys systemau gwresogi; paneli solar ffotofolatig, systemau solar thermol, pympiau gwres, goleuadau LED; a mesurau arbed ynni eraill. Hyd yn hyn, mae mwy na 200,000 o fesurau i gymunedau, busnesau a chartrefi wedi cael budd o’n gwaith.


Ymweliad a’r Gwefan Everwarm

Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

Mae’r DU yn ymrwymedig i sicrhau gostyngiad o 80 y cant mewn allyriadau carbon erbyn 2050. Er mwyn mynd i’r afael â’r heriau hyn, mae angen i bob un ohonom ddefnyddio llai o ynni a dechrau byw bywydau cynaliadwy, carbon isel cyn gynted â phosib.

Rydym yn sefydliad blaenllaw y gellir ymddiried ynddo sy’n helpu pobl i arbed ynni bob dydd. Mae ein harbenigwyr yn siarad â miliynau o ddeiliaid tai bob blwyddyn, yn gweithio ar raglenni o’r radd flaenaf i lywodraethau ac yn darparu gwasanaeth ymgynghorol i fusnesau’r DU a chwmnïau rhyngwladol. Mae popeth a wnawn yn seiliedig ar ein hymchwil arloesol fyd-enwog.


Ymweld â gwefan yr Ymddiriedolaeth Arbed ynni

Carbon Trust

Mae’r Ymddiriedolaeth Garbon yn bartner annibynnol, arbenigol i sefydliadau blaenllaw o bob cwr o’r byd, gan eu helpu i gyfrannu at ddyfodol mwy cynaliadwy a chael budd ohono drwy leihau carbon, pennu strategaethau effeithlonrwydd adnoddau a masnacheiddio technolegau carbon isel.

Rydym wedi gweithio’n llwyddiannus gyda bron pob awdurdod lleol, bwrdd iechyd, prifysgol a choleg yng Nghymru ynghyd â’r llywodraeth a’i holl asiantaethau. Mae’r profiad hwn wedi ein galluogi i lunio casgliad o ddulliau gweithredu er mwyn helpu sefydliadau i nodi, blaenoriaethu, cynllunio a gweithredu prosiectau ynni ac arbed costau.


Ymweld â Gwefan Carbon Trust

© 2018 Arbed am Byth  I  Rhif cwmni 11360934