Siarter Cwsmeriaid

Rydym yn frwd dros wella bywydau pobl yng Nghymru drwy leihau tlodi tanwydd a chreu cartrefi cynhesach, mwy effeithlon o ran ynni. Rydym yn falch ein bod yn gweithio drosoch chi a bydd ein gwasanaeth yn seiliedig ar gyngor gonest a chamau gweithredu rhagweithiol. Rydym yn eich deall ac yn cydymdeimlo â'r anghenion a'r heriau rydych yn eu hwynebu. Mae gennych berffaith hawl i ddisgwyl gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol, ond rydym yn credu y dylwn ddarparu mwy.

Rydym yn ymrwymedig i ragori ar eich disgwyliadau drwy rymuso gweithlu hapus ac ymroddedig i gymryd cyfrifoldeb llawn. Rydym yn ymrwymedig i wneud gwahaniaeth i'n cwsmeriaid a'n cyflogeion ac rydym yn ymfalchïo yn ein gwaith o ddarparu i'r gymuned ehangach.

 

Gofal

Ni fyddwn byth yn peryglu eich diogelwch. Eich diogelwch yw ein prif flaenoriaeth. Gallwch ddisgwyl gwasanaeth cyson a moesol gan ein staff sydd wedi'u hyfforddi'n dda. Mae cenhadaeth, gweledigaeth a gwerthoedd ein cwmni yn darparu'r fframwaith ar gyfer y ffordd rydym yn dewis gweithredu.

Cadw addewidion

Gallwch ddisgwyl gonestrwydd, cyflawni ar amser ac i safon uchel. Mae pob aelod o'n tîm yn bersonol gyfrifol am y tasgau sy'n gysylltiedig â'i rôl. Rydym yn cydnabod ein bod yn rhannu cyfrifoldeb am sicrhau rhagoriaeth ym maes gwasanaeth cwsmeriaid.

Brwdfrydedd

Rydym yn frwd dros wneud gwahaniaeth. Gallwch ddisgwyl gwasanaeth cyfeillgar, cymwynasgar a gwybodus gan bob un o’n staff. Byddwn yn gweithredu'n gadarnhaol ac yn gwrando a chwilio am ffyrdd i wella ein gwasanaeth drwy'r amser.

Cyfrifoldeb

Byddwn yn sicrhau eich bod yn gwybod beth i'w ddisgwyl ar bob cam o'ch taith. Byddwn yn ymddiheuro am gamgymeriadau ac yn eu cywiro ac yn defnyddio eich adborth i wella'r ffordd rydym yn gwneud pethau.


Cydweithio

Mae'r gymuned wrth wraidd yr hyn a wnawn. Rydym wedi ein hysgogi gan athroniaeth o fudd cymunedol. Mae gennym wreiddiau lleol ac rydym yn ymrwymedig i alluogi newid o fewn y gymuned leol. Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a sefydliadau cymunedol i fanteisio i'r eithaf ar werth gwybodaeth, cydberthnasau a sgiliau lleol.

Yr hyn rydym yn gofyn i chi ei wneud: -

  • Ein trin ni fel yr hoffech chi gael eich trin.
  • Rhoi'r wybodaeth gywir i ni a rhoi gwybod os bydd pethau'n newid.
  • Rhannu eich syniadau ar gyfer gwella gyda ni.

 

 

© 2018 Arbed am Byth  I  Rhif cwmni 11360934