Cod ymarfer cwynion

Mae'r ddogfen hon yn cynnwys manylion am ein gweithdrefn gwyno. Os ydych yn anfodlon ar unrhyw agwedd ar ein gwasanaeth, dyma fanylion y weithdrefn:

  • Sut y gallwch wneud cwyn
  • Y disgwyliadau a bennwn
  • Beth i'w wneud os ydych yn dal i fod yn anfodlon
  •  

Rydym yn gwneud pob ymdrech i gynnig lefelau rhagorol o wasanaeth ac ansawdd. Os ydych yn anfodlon ar ein gwasanaeth, cysylltwch â ni i roi gwybod. Rydym yn croesawu eich sylwadau a'ch adborth gan eu bod yn chwarae rhan bwysig yn ein proses o welliant parhaus.

 

Os oes gennych gŵyn, mae ein gweithdrefn gwyno fewnol ffurfiol wedi'i hamlinellu isod. Rydym yn ymrwymedig i fynd i'r afael â phob cwyn mewn modd sydd mor llawn a theg â phosibl, ac o fewn amser rhesymol. Byddwn yn ymateb i bob cwyn yn y ffordd fwyaf priodol.

Ein nod yw rhoi ymateb o sylwedd i bob cwyn a gawn o fewn 5 diwrnod gwaith.

 

Sut i gofrestru cwyn

 

Gallwch gofrestru cwyn yn y ffyrdd canlynol:

 

Dros y ffôn

 

03300 414647

9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener

 

Ar-lein

 

Drwy anfon e-bost i info@arbedambyth.wales a chynnwys y gair "Cwyn" yn nheitl eich e-bost.

 

Yn ysgrifenedig drwy'r post

 

Arbed am byth

Uned 2 Cefn Coed

Nantgarw

CF15 7QQ

 

Os na allwch gwyno eich hun, gallwch ofyn i rywun gofrestru cwyn a gweithredu ar eich rhan.

 


Ein disgwyliadau o ran datrys cwyn

 

Cam un:

 

Cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl, a rhowch wybod i ni os ydych yn anfodlon ag unrhyw agwedd ar ein gwasanaeth. Yna, bydd ein tîm gwasanaethau cwsmeriaid yn ymchwilio i'ch cwyn ac yn anelu at roi ymateb o sylwedd i chi, yn y ffordd fwyaf priodol, o fewn 5 diwrnod gwaith. Fodd bynnag, gall rhai cwynion gymryd mwy o amser i'w datrys nag eraill. Felly, byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am hynt eich cwyn bob amser ac yn rhoi gwybod i chi os bydd yr ateb yn mynd y tu hwnt i'r terfyn amser o 5 diwrnod.

 

Cam dau:

 

Os na all cynghorydd ddatrys eich cwyn, byddwn yn sicrhau y caiff eich cwyn ei huwchgyfeirio at lefel briodol o fewn y cwmni. Gallwch ofyn i reolwr adolygu eich cwyn ar unrhyw adeg os nad yw eisoes ein cynghorydd wedi gallu helpu neu os nad yw wedi cynnig atgyfeirio materion er mwyn ymchwilio iddynt.

Ein nod yw datrys y rhan fwyaf o gwynion ar y cam hwn. Fodd bynnag, os na allwn ddatrys eich cwyn, byddwn yn esbonio ein penderfyniad terfynol. Mewn rhai achosion, mae'n bosibl y byddwn yn anfon llythyr atoch yn nodi na allwn wneud rhagor, sy'n golygu na allwn wneud mwy i'ch helpu. Fel arall, os hoffech gael llythyr yn nodi na allwn wneud rhagor er mwyn cysylltu â'r Gwasanaethau Ombwdsmon, gallwch ofyn am un gan ein tîm gwasanaethau cwsmeriaid.

 

Cam Tri:

 

Sefydlwyd y Gwasanaethau Ombwdsmon er mwyn darparu gwasanaeth annibynnol am ddim i ymchwilio i'ch cwyn, ar yr amod ei bod yn dod o dan gylch gorchwyl ei dîm. Noder, rhaid eich bod wedi dilyn ein gweithdrefn gwyno yn gyntaf, cyn i gall yr Ombwdsmon eich helpu. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar ei wefan yn www.ombudsman.wales.

 

Fel arall, gallwch hefyd gysylltu yn ysgrifenedig neu gallwch ffonio:

 

Public Services Ombudsman for Wales

1 Ffordd Yr Hen Gae

Pencoed

CF35 5LJ

 

Ffôn: 0300 790 0203

Ffacs: 01656 641199

Gwefan: www.ombudsman.wales

E-bost: ask@ombudsman-wales.org.uk

 

Byddwch yn ymwybodol na fydd y Gwasanaethau Ombwdsmon yn delio â chwynion am benderfyniadau masnachol a wneir gan gwmnïau o ran darparu neu beidio â darparu cynnyrch neu wasanaeth.

 

Gallwch gael rhagor o help a chyngor gan eich Swyddfa Cyngor ar Bopeth leol, er nad yw hyn yn rhan o'r broses gwyno ffurfiol.

 

Gofyn am y Weithdrefn Gwyno hon

 

Os hoffech gael copi caled o'r ddogfen hon, neu os bydd angen y ddogfen hon mewn print bras neu Braille arnoch, gallwch ofyn am hyn yn ysgrifenedig neu dros y ffôn drwy gysylltu â'n tîm gwasanaethau cwsmeriaid ar 03300 414647 neu drwy anfon e-bost atom yn info@arbedambyth.wales. Mae copïau ar gael yn rhad ac am ddim ar gais.

 

 

© 2018 Arbed am Byth  I  Rhif cwmni 11360934